අපගේ දැක්ම - යහපාලනය තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වෙමින් රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීම. අපගේ මෙහෙවර - දිස්ත්‍රික්කය හා එහි ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදී තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වූ මනා සැලැස්මකින් යුතුව, සම්පත් හා ආයතන ඵලදායි ලෙස මෙහෙයවන්නා වූ සම්බන්ධීකරණයක් තුලින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරණව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටුකිරීම.

District Secretary

photo

 

 Mrs. D.S. Pathmakulasooriya

View more

Meeting & GA Programme

News & Events

නිල්ල පිරුණු වෙල්ලස්සක් - තුටින් සපිරි ජනතාවක්

දැක්ම

තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යවසායකත්ව හා කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධනයට උපරිම දායකත්වයක් ලබා දීම සඳහා

  • රැකියා විරහිත තරැණ පෙළ තුළ ව්‍යවායකත්ව හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම.
  • තරුණ තරුණියන් ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයට යොමු කරවීම.
  • ව්‍යාපාරවල කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායිතාව වර්ධනය.
  • ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට අදාළ සහාය සේවාවන් සැපයීම.+

 

රාජකාරී කටයුතු

01. ආයතනික කටයුතු

02. පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම

01.දැනුවත් කිරීම හා ආකල්ප සංවර්ධනය

02.ව්‍යාපාර අදහස් ජනිත කිරීම හා තෝරා ගැනීම

03.ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය

04.කළමනාකරණ සංවර්ධනය

05.මානව සම්පත් සංවර්ධනය

06.තාක්ෂණික සංවර්ධනය

07.ඵලදායිතා සංවර්ධනය

08.අලෙවි කළමනාකරණය

09.පිරිවැයකරණය හා ගිණුම්කරණය

10.ව්‍යාපාර සැලසුම් සංවර්ධනය

11.ව්‍යාපාර නීති රීති

12.මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය

13.සංගම් සංවර්ධනය

14.ව්‍යවසායකත්ව ඇගයීම

15.පසු විපරම් හා ව්‍යාපාර පරීක්ෂා

 

 ව්‍යවසායක තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය

 

 01
02
04
04
05
06
08