ජනාධිපති පරිසර සම්මාන 2019 - පරිසරයට දායක වන හොඳම රජයේ ආයතනය ලෙස මොණරගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තෙවන ස්ථානයට පත්විය


පරිසරයට දායක වන හොඳම රාජ්‍ය ආයතනය යටතේ

පළමු ස්ථානය   -: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඇකඩමිය චයිනා බේ

‌‌‌දෙවන ස්ථානය  -: ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 

තුන්වන ස්ථානය   -: දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මොණරගල


pe3
pe3
pe3
pe3
pe3
pe3