ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන 2016/2017 තරඟාවලියේදී මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය දිවයිනේ තෙවන ස්ථානය දිනාගන්නා ලදී. 

FB IMG 15548762534807299FB IMG 15548761540758009FB IMG 15548762577129460FB IMG 15548761636301243