පොලිස් ස්ථාන දුරකථන
1 මොනරාගල 055-2276222
2 සියඹලාණ්ඩුව 055-2279222
3 දඹගල්ල 055-2275222
4 ඇතිමලේ 055-2275622
5 බිබිල 055-2265422
6 මැදගම 055-2266522
7 බුත්තල 055-2273922
8 බඩල්කුඹුර 055-2250222
9 ගෝනගංආර 055-3594169
10 වැල්ලවාය 055-2274822
11 සෙවනගල 047-2231322
12 තණමල්විල 047-2234022
13 හම්බෙගමුව 047-3620033
14 මහකලුගොල්ල 055-5613106
15 කුඩාඔය 055-3590731
16 ඔක්කම්පිටිය 055-3597895
17 කරඩුගල 055-3050922
18 14 කණුව(ගොවිදුපුර) 055-5613109