මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව 2018.11.30 දින පෙ.ව. 9.30 ට මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්වේ.