මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පුහුණු ඒකකය මගින් මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කර පවත්වනු ලැබේ. මෙම පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ අත්දැකීම් බහුල නිලධාරීන්ගේ සම්පත් දායකත්වය ලබාගනු ලැබේ.

පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්

පුහුණු කාලසටහන/පුහුණුව සඳහා අයදුම් කිරීම

පවත්වනු ලැබූ පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තර