මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පුහුණු ඒකකය මගින් මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කර පවත්වනු ලැබේ. මෙම පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ අත්දැකීම් බහුල නිලධාරීන්ගේ සම්පත් දායකත්වය ලබාගනු ලැබේ.

පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්

2019 වර්ෂය සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගැනීම.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සහ මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා සහ කණිෂ්ඨ සේවයේ සේවකයින් සඳහා 2019 වර්ෂයට අදාලව පුහුණු අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගැනීම මේ වන විට සිදු කෙරේ. 

පහත සඳහන් සබැඳුම් ඔස්සේ ලබා දී ඇති ආකෘතිය මඟින් නිලධාරීන්ගේ පුහුණු අවශ්‍යතාවයන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා දිය හැකිය. පුහුණු අවශ්‍යතාවයට අදාල ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමේ දී එක් එක් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ආකෘති සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.

 

සම්පත්දායකයින්ගේ ‌තොරතුරු ලබා ගැනීම - දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම් කාර්යාලය, ‌මොනරාගල.