ජනාධිපති පරිසර සම්මාන 2019 - පරිසරයට දායක වන හොඳම රජයේ ආයතනය ලෙස මොණරගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තෙවන ස්ථානයට පත්විය


පරිසරයට දායක වන හොඳම රාජ්‍ය ආයතනය යටතේ

පළමු ස්ථානය   -: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඇකඩමිය චයිනා බේ

‌‌‌දෙවන ස්ථානය  -: ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 

තුන්වන ස්ථානය   -: දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මොණරගල


pe3
pe3
pe3
pe3
pe3
pe3

ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන 2016/2017 තරඟාවලියේදී මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය දිවයිනේ තෙවන ස්ථානය දිනාගන්නා ලදී. 

FB IMG 15548762534807299FB IMG 15548761540758009FB IMG 15548762577129460FB IMG 15548761636301243

Staff Banner


අවසන් කර ඇත


සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2020 

2020 වර්ෂය සඳහා මොණරගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ මොණරගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා නව සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා දැන්වීම සහ අයදුම්පත පරීක්ෂා කරන්න.  


දැන්වීම 

English  සිංහල   தமிழ்
Download බාගතකිරීම பதிவிறக்க


සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත

English  සිංහල   தமிழ்
Download බාගතකිරීම பதிவிறக்க