අපගේ දැක්ම - යහපාලනය තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වෙමින් රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීම. අපගේ මෙහෙවර - දිස්ත්‍රික්කය හා එහි ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදී තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වූ මනා සැලැස්මකින් යුතුව, සම්පත් හා ආයතන ඵලදායි ලෙස මෙහෙයවන්නා වූ සම්බන්ධීකරණයක් තුලින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරණව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටුකිරීම.

District Secretary

photo

 

 Mrs. D.S. Pathmakulasooriya

View more

Meeting & GA Programme

News & Events

නිල්ල පිරුණු වෙල්ලස්සක් - තුටින් සපිරි ජනතාවක්

Pass

Mr. W.D.P.C. Samarasekara

Assistant District Secretary 

 


007

Mr. R.M.S. Rajapaksha
Administrative Officer

 

 

 

රාජකාරි කටයුතු
ආ/01

සියලූම කළමනාකරණ සහකාර වරුන්ගේ අධීක්ෂණ කටයුතු හා ඒ පිළිබද ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම.

බදවාගැනීම්, පත්කිරීම් සම්බන්ධ කටයුතු

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල අධීක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු

සීමා නිර්ණ කිරීමේ දිස්ත්‍රික් කමිටුවට අදාළ කටයුතු

ආ/02 පුද්ගලික ලිපිගොනු සම්බන්ධ කටයුතු
ආ/03 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ඒකාබද්ධ සේවයට අයත් නිලධාරීන් ඇතුළු අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ ආයතන කටයුතු
ආ/04 ග්‍රාම නිලධාරින් සම්බන්ධ කටයුතු
ආ/05

දිස්ත්‍රික්/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ ඉදිරි වැඩසටහන්

අග්‍රහාර රක්ෂණය පිළිබද කටයුතු

ආරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක සේවා කටයුතු

ආ/06 දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ පෞද්ගලික සහකාර තනතුරේ රාජකාරි
ආ/07

දෛනික තැපෑල

දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු

ආ/08

වාහන සම්බන්ධ කටයුතු

ලේඛනාගාරය භාරව කටයුතු කිරීම

ශ්‍රවණාගාරය වෙන් කිරීම හා නඩත්තු අධීක්ෂණය

 

ආ/09

තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු

පරිගණක පුහුණු ඒකකය භාරව කටයුතු කිරීම

වී මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධ කටයුතු

ආ/10

සමාජ සේවා හා සමාජ සුභසාධන කටයුතු

ආ/11

සියලූම රාජ්‍ය උත්සව සම්බන්ධ කටයුතු

ආ/12 ඉඩම් සම්බන්ධ මූලික කටයුතු
ආ/13

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අදාල කටයුතු

වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහනට අදාල කටයුතු

ආ/14

නිවාඩු සම්බන්ධ කටයුතු

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ පුද්ගලික ලිපිගොනු සම්බන්ධ කටයුතු

ආ/15

නිල නිවාස සම්බන්ධ කටයුතු

පස් බොරළු හා වැලි කැනීම් බලපත්‍ර වලට අදාල කටයුතු

සුරාබදු බලපත්‍ර හා වෙනත් බලපත්‍ර වලට අදාල කටයුතු

ආ/16

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අදාල කටයුතු

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහනට අදාල කටයුතු

ආ/17 ගිනිඅවි බලපත්‍ර සම්බන්ධ කටයුතු
ආ/18 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර වලට අදාල කටයුතු
ආ/19

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අදාල කටයුතු

පරිසර සංරක්ෂන ජාතික වැඩසටහනට අදාල කටයුතු

ආ/20

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ රැස්වීම් හා පසු විපරම

දිස්ත්‍රික්/ප්‍රාදේශීය නිවාස කමිටු

විග‍ණන කළමනාකරණ කමිටු පසු විපරම