අපගේ දැක්ම - යහපාලනය තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වෙමින් රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීම. අපගේ මෙහෙවර - දිස්ත්‍රික්කය හා එහි ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදී තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වූ මනා සැලැස්මකින් යුතුව, සම්පත් හා ආයතන ඵලදායි ලෙස මෙහෙයවන්නා වූ සම්බන්ධීකරණයක් තුලින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරණව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටුකිරීම.

District Secretary

photo

 

 Mrs. D.S. Pathmakulasooriya

View more

Meeting & GA Programme

News & Events

නිල්ල පිරුණු වෙල්ලස්සක් - තුටින් සපිරි ජනතාවක්

55

Mr. D.M. Sunil Dissanayake
Chief Accountant 

 


11

Mrs. N.J. Pathirana
Accountant 

 

 

රාජකාරි කටයුතු
ගි/01

විගණන විමසුම් සම්බන්ධ කටයුතු

විසර්ජන ගිණුම සකස් කිරීම

මු.රෙ. 115 සම්බන්ධ කටයුතු

ගි/02

වවුචර් පරික්ෂා කිරීම

වැය ලැජර පවත්වාගෙන යාම

අතුරු අග්‍රිම ලේඛනය පවත්වාගෙන යාම

ගි/03

මුදල් පොත පවත්වාගෙන යාම‍

චෙක්පත් හා මුදල් ඇණවුම් ලේඛන පවත්වාගෙන යාම‍

154(6) වාර්තාවට ඒකාබද්ධ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම

ගි/04

මාසික ගිණුම් සාරාංශය සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම‍

වත්කම් ගිණුම්ගත කිරීම

ගි/05

මිලදී ගැනීම් වලට අදාළ කටයුතු

වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කිරීම

ගි/06

වැටුප් සකස් කිරීම

වැට් බදු ලේඛනය පවත්වාගෙන යාම / වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම

ගි/07

ගබඩාව භාරව කටයුතු කිරීම

භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු

ගි/08

පොදු තැන්පත් ලේඛනය පවත්වාගෙන යාම

ගෙවීම් වවුචර් විගණනයට ඉදිරිපත් කිරීම

බැංකු සැසඳුම සකස් කිරීම

අත්තිකාරම් බී ගිණුමට සම්බන්ධ කටයුතු

ගි/09

දෛනිකව ලැබෙන මුදල් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම

විගණන විමසුම් වලට අදාල කරුණු සම්බන්ධව පසුවිපරම් කිරීම

මු.ක./01

277 වැය ශීර්ෂයට අදාල ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම

වෙනත් අමාත්‍යාංශ/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමේ කටයුතු

වාර්ෂික අක්මුදල් අවශ්‍යතාවය භාණ්ඩාගාරයට වාර්තා කිරීම

මාසිකව අක් මුදල් ලබාගැන‍ිම හා නිකුත් කිරීම‍

බැංකු සැසඳුම සකස් කිරීම

මු.ක./02

ඒකාබද්ධ මාසික ගිණුම් සාරාංශය සකස් කිරීම‍

මාසික හර/බැර වාර්තා අදාල අායතන වෙත යොමුකිරීම

භාණ්ඩාගාර පරිගණක උදෘත‍

මූල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තාව සකස් කිරීම

මු.ක./03

වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම‍

කාර්ය මණ්ඩල වාර්තා සකස් කිරීම

අමතර ප්‍රතිපාදන ලබාගැනීම‍

කාර්ය සාධන වාර්තාව සකස් කිරීම

ප්‍රාග්ධන වියදම්/හිඟ ආදායම් වාර්තා සකස්කර ඉදිරිපත් කිරීම

මු.ක./04

අත්තිකාරම් බී පාලන ගිණුම / අවසාන ගිණුම සකස් කිරීම

වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන නිකුත් කිරීම

ස්ථාවර වත්කම් ලේඛන පවත්වාගෙන යාම‍

ඉදිකිරීම් වවුචර් පරීක්ෂා කිරීම

මු.ක./05 විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමට අදාලව සම්බන්ධීකරණ කටයුතු