අපගේ දැක්ම - යහපාලනය තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වෙමින් රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීම. අපගේ මෙහෙවර - දිස්ත්‍රික්කය හා එහි ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදී තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වූ මනා සැලැස්මකින් යුතුව, සම්පත් හා ආයතන ඵලදායි ලෙස මෙහෙයවන්නා වූ සම්බන්ධීකරණයක් තුලින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරණව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටුකිරීම.

District Secretary

photo

 

 Mrs. D.S. Pathmakulasooriya

View more

Meeting & GA Programme

News & Events

නිල්ල පිරුණු වෙල්ලස්සක් - තුටින් සපිරි ජනතාවක්
3

 

Mr. Indika Gayan Pathirana

Assistant Election Commissioner 

 

 

දැක්ම

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සතු සර්වජන ඡන්ද බලයසුරැකීම.

 

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පරමාධිපත්‍ය ජනතාව කෙරෙහි පිහිටා ඇති හෙයින්ද, පරමාධිපත්‍යයට පාලන බලතල මූලික අයිතිවාසිකම් හා ඡන්ද බලය ඇතුළත්වන හෙයින්ද, එකී ජනතා පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක වීම හා භුක්ති විදීමේදී ජනතාව සතු ව්‍යවස්ථාදායක හා පාලන බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස මහජන නියෝජිතයින් පත්කර ගැනීම සඳහා නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වීම ඇතුළු ඒ හා සැබැඳි අවශ්‍ය සියළුම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.

 

සේවාවන්

  • මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කල පසු මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුල නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය සියළු කාර්‍යයන් සංවිධානය කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
  • වාර්ෂිකව ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාලව මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කටයුතු සිදුකිරීම
  • ජූනි 01 දිනට යෙදෙන ඡන්ද හිමියන්ගේ දිනයට සමගාමීව, ඡන්ද හිමියෙකු වශයෙන් ලියාපදිංචි වීමේ වැදගත් කම සම්බන්ධයෙන් මොණරාගල දිස්ත්‍රිකකයේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • පළාත් පාලන ආයතන, පළාත් සභා මන්ත්‍රීධූර පුරප්පාඩු වූ විට එම පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට අදාල කටයුතු.
  • සීමා නීර්ණය කිරීමේ කටයුතු සඳහා සීමා නීර්ණය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම.

 

 02

 

01

 

03

 

04

 

05

ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාල ආකෘති

 

ඡන්ද හිමි නාමලේඛන උධෘත ලබා ගැනීමට අදාල ආකෘති

 

 මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද හිමියන් සංඛ්‍යාව - 2017