අපගේ දැක්ම - යහපාලනය තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වෙමින් රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීම. අපගේ මෙහෙවර - දිස්ත්‍රික්කය හා එහි ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදී තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වූ මනා සැලැස්මකින් යුතුව, සම්පත් හා ආයතන ඵලදායි ලෙස මෙහෙයවන්නා වූ සම්බන්ධීකරණයක් තුලින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරණව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටුකිරීම.

District Secretary

photo

 

 Mrs. D.S. Pathmakulasooriya

View more

Meeting & GA Programme

News & Events

නිල්ල පිරුණු වෙල්ලස්සක් - තුටින් සපිරි ජනතාවක්
g dumy

 

  Mrs. Y.Y.N. Perera

  Assistant Land Commissioner (Acting)

 

land comme

 

අපගේ දැක්ම

“මතු පරපුරේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් ඉඩමෙන් ප්‍රශස්ථ ඵල නෙලන ශ්‍රි ලංකාවක් කරා”

 

අපගේ මෙහෙවර

පරිසරයේ සමතුලිතතාවය රැකෙන පරිදි අදාල සියළු අංශවල මනා සම්බන්ධීකරණයකින් යුතුව සංවර්ධනයේ චිරස්ථායි බව අරමුණු කරගෙන රජයේ ඉඩම් ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් යෙදවීම තහවුරු කරණ මනා  ඉඩම් කළමණාකාරිත්වයක් පවත්වාගෙන යාම.

අපගේ සේවාවන්

සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන කාර්ය වනුයේ ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල අතර සම්බන්ධීකරන   කටයුතු සිදුකිරිම වන අතර එම කාර්යයට පහත සඳහන් කාර්යයන් ඇතුලත්වේ.

1. අනවසර ඉඩම් නියමානුකූල කර වාර්ෂික බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම.(ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල මගින් ලැබෙනඉඩම් කච්චේරි වාර්තා නිර්දේශ කර ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල්වෙත යැවීම සහ එම අනුමැතිය නැවත ප්‍රාදේශිය ලේකම් වෙත යොමු කිරිම)

2. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරනු ලබන දිමනා පත්‍ර සම්බන්ධ කටයුතු.

  • ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල මගින් ලැබෙන ඉඩම් කච්චේරි වාර්තා නිර්දේශකර ඉ.කො.ජ.වෙත යැවීම.
  • සකස් කල දිමනාපත්‍ර නිර්දේශ කර ඉඩම් කො.ජනරාල් වෙත යොමුකිරිම.
  • ප්‍රධාන පත්‍රවල වැරදි නිවරදී කිරීම් සඳහා ඉ.කො.ජ.වෙත යොමු කිරීම.
  • ඉඩම් ආරවුල් විසදීම.
  • දීමනා පත්‍රවල පසු අයීතින් නම් කිරිම හා අවලංගු කිරිමේ කටයුතු.

3. දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ඉඩම් බැහැර කිරිම.

  • නේවාසික කටයුතු සඳහා
  • කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා

 

4. දෙපාර්තමේන්තු සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරිම.

5. පලාත් පාලන ආයතන සඳහා ඉඩම් පැවරීම.

6. බෞද්ධ විහාරස්ථාන සඳහා ඉඩම් ලබාදීම.

7. ඉඩම් ඉල්ලීම් හා ඉඩම් ගැටළු සම්බන්ධ ලිපි/විමසීම් සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු ඉටුකිරිම.