අපගේ දැක්ම - යහපාලනය තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වෙමින් රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීම. අපගේ මෙහෙවර - දිස්ත්‍රික්කය හා එහි ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදී තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වූ මනා සැලැස්මකින් යුතුව, සම්පත් හා ආයතන ඵලදායි ලෙස මෙහෙයවන්නා වූ සම්බන්ධීකරණයක් තුලින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරණව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටුකිරීම.

District Secretary

photo

 

 Mrs. D.S. Pathmakulasooriya

View more

Meeting & GA Programme

News & Events

නිල්ල පිරුණු වෙල්ලස්සක් - තුටින් සපිරි ජනතාවක්

 දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන ලේකම් කාර්යාලය.

 

 03

 යූ.එච්. උපුල් මහතා

සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

 

අපගේ දැක්ම

          " සැලසුම්සහගතව තිරසාර සංවර්ධනයකට "

 

අපගේ මෙහෙවර

" මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රජාවගේ සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන්  තාර්කිකව හඳුනාගනිමින්,

ඒවා ඉටුකරලිම  සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ  පවතින සියළුම සම්පත්  ඉලක්කගත හා ප්‍රතිඵලදායක  සැලසුම්කරණ ප්‍රවේශයක්  හරහා

කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායිව උපයෝජනය කරමින්, තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා දිස්ත්‍රික්කය මෙහෙයවිම."

 

තේමා පාඨය

" සැලසුම්සහගත ඉසුරුමත් අනාගතයක් "

 

අපගේ අගයන්

  • සියළු කාර්යයන් හි සැලසුම්සහගත බව.
  • කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කිරිම.
  • ඉලක්කයන් වෙත පෙළඹවිම් කිරිම
  • ඉලක්කයන් ළඟාකර ගැනිම ඇගයිමට ලක් කිරිම
  • ආත්ම සංතෘප්තිය
  • නිර්මාණශිලිබව